ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Софија Вртикапа, Шеф одсјека
Телефон: 059/273-460, локал 15
E-мејл:
sonja.vrtikapa@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање држављанства Републике Српске и Босне и Херцеговине и остваривање права на лична документа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству, чл. 11. (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/14); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/14)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ и РС 100 КМ (чланови исте породице – супружник, малољетно дијете, назапослено дијете до навршених 26 година, који истовремено подносе захтјев плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу) 5620990000055687 Врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999, прималац: Јавни приходи Републике Српске
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса-мјесто
Улица и број
Контакт телефон
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина и држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме (рођ. презиме) мајке
Мјесто
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежна установа стране државе Оригинал / овјерена копија
3. Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
4. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Министарство безбједности -Теренска канцеларија за странце Оригинал / овјерена копија
5. Доказ о познавању језика и писма једног од консититутивних народа РС (држављани Србије, Хрватске и Црне Горе не достављају овај доказ) Надлежна образовна установа Оригинал / овјерена копија
6. Доказ о неосуђивању (из земље рођења) Надлежна установа из земље рођења Оригинал / овјерена копија
7. Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ) Надлежна установа из земље поријекла и Основни суд Оригинал / овјерена копија
8. Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго) Послодавац Оригинал / овјерена копија
9. Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) Пореска управа или надлежна установа Оригинал / овјерена копија
10. Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС Подносилац захтјева Оригинал
11. Овјерена копија идентификационог документа (важеће личне карте или пасоша) Надлежна установа Овјерена копија
12. Доказ о уплаћеној административној такси Пошта / Банка Оригинал
Уз захтјев поднесен по члану 11. Закона (прирођење) – прилажу се докази наведени под тачком од 1. до 12.
Уз захтјев поднесен по члану 12. Закона (олакшано прирођење – брак ) – прилажу се докази под тачком 1, 2, 3, 4, 11. и 12. као и доказ о држављанству брачног супружника.
Захтјев поднесен по чл. 15. Закона (малољетна дјеца) подносе оба родитеља или један родитељ уз сагласност другог, а поред доказа под тач. 1, 2, 4, 11. и 12. прилажу се докази о држављанству оба родитеља и сагласност дјетета ако је старије од 14 година.
Уз захтјев поднесен по чл. 16. Закона (избјеглице/лица без држављанства – апатриди) прилажу се докази под тач. 1,2, 3, 6, 7, 10, 11. и 12. уз напомену да се докази из тач. 6. и 7. прибављају само у БиХ.
Уз захтјев поднесен по члану 28. Закона (поновно стицање држављанства) прилажу се докази наведени по тачком 1. до 12.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивање надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешавање у надлежности Министарства управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац