ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марица Милановић, Шеф одсјека за управне послове
Телефон: 059/273-463
E-мејл
marica.milanovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање двојног држављанства са Републиком Хрватском и остваривање права на лична документа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Републике Српске, чл. 11, 12, 15. и 28. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/14); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем („Службени гласник Републике Српске“, бр. 86/14, Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске „Службени гласник БиХ 10/11 и Закон о држављанству БиХ“).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ и РС 100 КМ (чланови исте породице – супружник, малољетно дијете, назапослено дијете до навршених 26 година, који истовремено подносе захтјев плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу) 5620990000055687 Врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999, прималац: Јавни приходи Републике Српске
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса/мјесто
Улица и број
Контакт телефон
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина и држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме (рођ. презиме) мајке
Мјесто подношења захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежна установа стране државе Оригинал / овјерена копија
3. Извод из матичне књуге вјенчаних (достављају само лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
4. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Министарство безбједности -Теренска канцеларија за странце Оригинал / овјерена копија
5. Доказ о неосуђивању (из земље рођења) Надлежна установа из земље рођења Оригинал / овјерена копија
6. Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ) Надлежна установа из земље поријекла и Основни суд Оригинал / овјерена копија
7. Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго) Послодавац Оригинал / овјерена копија
8. Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) Надлежна установа земље поријекла и Пореска управа РС Оригинал / овјерена копија
9. Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС Подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија
10. Овјерена копија идентификационог документа (важеће личне карте или пасоша) Надлежна установа државе која је издала документ Овјерена копија
11. Доказ о уплаћеној административној такси Пошта / Банка Оригинал
Уз захтјев поднесен по члану 11. Закона (прирођење) прилажу се докази наведени под тач. 1. до 10.
Уз захтјев поднесен по члану 12. Закона (олакшано прирођење – брак) прилажу се докази наведени под тач. 1, 2, 3, 4. и 10. као и доказ о држављанству брачног супружника.
Захтјев поднесен по чл. 15. Закона (малољетна дјеца) подносе оба родитеља или један родитељ уз сагласност другог, а поред доказа наведених под тач. 1, 2, 4, 10. прилажу се докази о држав. оба родитеља и сагласност дјетета ако је старије од 14. година.
Уз захтјев поднесен по члану 28. Закона (поновно стицање држављанства) прилажу се докази под тач. 1. до 10.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивање надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешавање у надлежности Министарства управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац