ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Софија Вртикапа, Шеф одсјека
Телефон: 059/273-460, локал 15
E-мејл:
sonja.vrtikapa@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Стицање двојног држављанства са Републиком Србијом и остваривање права на лична документа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Републике Српске, чл. 11, 12, 15. и 28. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 59/14); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 86/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ и РС 100 КМ (чланови исте породице – супружник, малољетно дијете, назапослено дијете до навршених 26 година, који истовремено подносе захтјев плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу) 5620990000055687 Врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999, прималац: Јавни приходи Републике Српске
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса/мјесто
Улица и број
Контакт телефон
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина и држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме (рођ. презиме) мајке
Мјесто подношења захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежна установа стране државе Оригинал / овјерена копија
3. Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
4. Доказ о држављанству брачног супружника (ако се захтјев подноси по основу брака) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
5. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Министарство безбједности -Теренска канцеларија за странце Оригинал / овјерена копија
6. Доказ о неосуђивању Полицијска управа из мјеста рођења Оригинал / овјерена копија
7. Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ/РС Подносилац захтјева Оригинал / овјерена копија
8. Доказ о уплаћеној административној такси Пошта / Банка Оригинал
Брачни супружник држављанин БиХ, који борави у иностранству, уз захтјев за стицање држављанства умјесто доказа наведеног под тачком 5. прилаже доказ о боравку у иностранству за себе и супругу/а.
Захтјев за стицање држављанства малољетне дјеце, која са родитељима бораве у БиХ-Републици Српској, подноси се истовремено уз захтјев родитеља – а подносе га оба родитеља или један родитељ уз сагласност другог. Поред доказа наведених под тач. 1, 2, 5, 8, прилажу се докази о држављанству оба родитеља и сагласност дјетета ако је старије од 14. година.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивање надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешавање у надлежности Министарства управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац