ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марица Милановић, Шеф одсјека за управне послове
Телефон: 059/273-463
E-мејл:
marica.milanovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права грађана на промјену личног имена.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о личном имену, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 82/19); Упутство о изгледу и садржају обрасца захтјева за промјену личног имена („Службени гласник Републике Српске“ 91/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на рјешење о промјени личног имена 50 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лично име (име и презиме) и рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина/град, држава рођења
Јединствени матични број (ЈМБ)
Име и презиме оца
Име, презиме и рођено презиме мајке
У браку са (име и презиме супружника)
Брак закључен у (мјесто, држава)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
2. Увјерење о држављанству Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
3. Копија личне карте Овјерена копија
4. Извод из матичне књиге вјенчаних Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
5. Извод из матичне књиге рођених за брачног супружника Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
6. Извод из матичне књиге рођених за дјецу Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
7. Потврда о мјесту пребивалишта МУП Оригинал / овјерена копија
8. Увјерење надлежног суда да се против подносиоца захтјева не води кривични поступак Основни суд Оригинал / овјерена копија
9. Увјерење пореског или другог надлежног органа да нема неизмирених пореских и царинских обавеза Пореска управа Оригинал / овјерена копија
10. Увјерење (надлежног органа старатељства) да нема неизмирених обавеза по основу издржавања Центар за социјални рад Оригинал / овјерена копија
11. Увјерење о неосуђивању, односно за осуђивано лице увјерење да је казна извршена, да не трају правне посљедице осуде, односно да лице није уписано у посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце МУП РС Оригинал / овјерена копија
12. Доказ о уплати таксе Пошта Оригинал / овјерена копија
Напомена

Лица која су у браку уз захтјев за промјену личног имена подносе доказе наведене под бројевима од 1) до 12).

Лица која нису у браку уз захтјев за промјену личног имена подносе доказе наведене под бројевима 1), 2), 3) и 6) ако имају дјецу, и доказе наведене под бројевима од 7) до 12).

Захтјев за промјену личног имена у име малољетног лица подносе родитељи, усвојитељи или старатељ уз сагласност надлежног органа старатељства и уз захтјев прилажу доказе наведене под бројевима 1), 2) и 7), копију личне карте подносиоца захтјева и сагласност малољетног лица ако има више од десет година.

Подносилац захтјева за промјену личног имена не прилаже доказе наведене под бројевима 1), 2), 4), 5) и 6) ако се подаци о тим чињеницама воде у матичним књигама у Републици Српској.

РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац