ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радојка Шакотић, Матичар
Телефон: 059/273-461
E-мејл:
maticna.sluzba@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис чињенице вјенчања у матичну књигу вјенчаних на основу иностраног извода из матичних књига.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 48. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 149. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Датум закључења брака
Мјесто закључења брака
Држава закључења брака
Презиме брачних партнера (супруг, супруга)
Име брачних партнера (супруг, супруга)
Дан, мјесец и година рођења (супруг, супруга)
ЈМБГ (супруг, супруга)
Мјесто, општина/град рођења (супруг, супруга)
Држава рођења (супруг, супруга)
Држављанство (супруг, супруга)
Националност (супруг, супруга)
Вјероисповијест (супруг, супруга)
Пребивалиште и адреса супружника (супруг, супруга)
Име и презиме оца (супруг, супруга)
Име и презиме мајке (супруг, супруга)
Дјевојачко презиме мајке (супруг, супруга)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКВ иностраног органа Надлежни инострани орган Оригинал / овјерена копија Са дјелимичном или потпуном легализацијом јавних исправа за државе са којима није потписан билатерални споразум о легализацији јавних исправа
Увјерење о пребивалишту или копија личних карата за супружнике МУП Оригинал / овјерена копија
Уколико су супружници различитог пребивалишта увјерења да упис није извршен по мјесту пребивалишта другог супружника Надлежна матична служба Оригинал
Увјерење о држављанству (за лица са држављанством ФБиХ) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему комплетног захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац