ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марица Милановић, Шеф одсјека за управне послове
Телефон: 059/273-463
E-мејл
marica.milanovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Уговор о двојном држављанству између Босне и Херцеговине и Савезне Републике Југославије („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 4/03).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ и РС 100 КМ(супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота), који истовремено подносе захтјев за стицање  држављанства БиХ – РС плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу) 5620990000055687 Врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999, прималац: Јавни приходи Републике Српске
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса-мјесто
Улица и број
Контакт телефон
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина и држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме (рођ. презиме) мајке
Мјесто
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежна установа стране државе Оригинал / овјерена копија
3. Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
4. Доказ о држављанству брачног супружника (ако се захтјев подноси по основу брака),
5. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској (од Теренског центра из мјеста боравка)
6. Доказ о неосуђивању (од Полицијске управе из мјеста рођења)
7. Овјерену изјаву о прихватању правног поретка БиХ/РС
8. Доказ о уплаћеној административној такси за стицање држављанства од 100,00 КМ Пошта Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивање надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешавање у надлежности Министарства управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац