ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управно-правне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марица Милановић, Шеф одсјека
Телефон: 059/273-460, локал 15
E-мејл
marica.milanovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА

Закон о држављанству Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, пречишћени текст, бр. 22/16), Закон о држављанству Републике Српске (“Сл.гласник Републике Српске”, број 59/14)

Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ и РС 100 КМ(супружник, малољетно дијете, незапослено дијете до навршених 26 година живота), који истовремено подносе захтјев за стицање  држављанства БиХ – РС плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу) 5620990000055687 Врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999, прималац: Јавни приходи Републике Српске
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса-мјесто
Улица и број
Контакт телефон
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто, општина и држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме (рођ. презиме) мајке
Мјесто
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
2. Увјерење о садашњем држављанству или овјерена копија важеће путне исправе Надлежна установа стране државе Оригинал / овјерена копија
3. Извод из матичне књиге вјенчаних (достављају само лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија
4. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској
5. Доказ о познавању језика и писма једног од конститутивних народа Републике Српске (држављани Србије, Хрватске и Црне Горе не достављају овај доказ)
6. Доказ о неосуђивању (из земље рођења)
7. Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријека и БиХ)
8. Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго)
9. Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ)
10. Овјерену изјаву о прихватању правног поретка БиХ и РС
11. Доказ о уплаћеној административној такси за стицање држављанства од 100,00 КМ Пошта Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Рок за преглед потпуности захтјева и упућивање надлежном министарству 2 дана.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рјешавање у надлежности Министарства управе и локалне самоуправе.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац