ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комунално – инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА


Телефон: 059/273-360
, локал 605

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Прелажење станова из државног власништва у приватно.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о приватизацији државних станова, чл. 13. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/11, 67/13, 60/15 и 45/18); Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за примјену закона („Службени гласник Републике Српске“, бр. 45/01, 56/02, 83/03)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Трошкови поступка 50 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107170, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Носилац права располагања
МБР
Назив
Мјесто
Адреса
Подносилац захтјева
ЈМБГ
Адреса
К.ч.број
Структура стана
Мјесто стана
Улица
Број, улаз, спрат и број стана
Укупна корисна стамбена површина
Име брачног друга
Подаци о члановима породичног домаћинства који користе стан (ЈМБГ, презиме, име и сродство)
Подаци о лицима који ће откупити стан
Старост зграде и стамбена зона
Износ уложених личних средстава
Подаци о умањивању накнаде на основу експропријације
Подаци о умањивању накнаде на основу ратне штете
Подаци о сваком члану домаћинства (године стаже, категорија РВИ, цивилна жртва рата, учеће у оружаним стагама, радна обавеза)
Подаци о члану домаћинства који је погинули ратни борац или ратни војни инвалид
Начин откупљивања стана
Мјесто и датум
Потпис
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Оригинал обрасци у комплету Књижара Оригинал
Уговор о коришћењу стана или закупу стана Уговорне стране Оригинал / овјерена копија
Лична карта подносиоца захтјева и чланова породичног домаћинства МУП РС Овјерена копија
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал
Увјерење да станарско право на предметном стану није у спору Основни суд Требиње Оригинал / овјерена копија
Увјерење о старости зграде и стамбеној зони Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Изјава о сагласности за откуп стана брачног друга уколико брачни друг сам откупљује стан Изјава странке Оригинал
Потврда послодавца о радном стажу Послодавац Оригинал / овјерена копија
Радна књижица Одјељење за општу управу Овјерена копија
Рјешење о инвалидности (за подносиоца захтјева или члана породичног домаћинства) Министарство рада и борачко инвалидске заштите Оригинал / овјерена копија
Рјешење о учешћу у оружаним акцијама и категоризацији борца Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење о радној обавези Одјељење за борачко-инвалидску заштиту Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Увјерење о катастарској честици на којој се стан налази Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Тлоцрт стана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Правоснажно рјешење о враћању станарског права (за избјегла и расељена лица) Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица Оригинал / овјерена копија
Записник Одсјека Министарства за избјегла и расељена лица о поновном увођењу у посјед стана Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица Оригинал / овјерена копија
Доказ о враћеној имовини коју су подносилац захтјева или чланови породичног домаћинства привремено користили или доказ да нису користили туђу имовину (за избјегла и расељена лица) Одсјек Министарства за избјегла и расељена лица Оригинал / овјерена копија
Рјешење о погибији (ако је члан породичног домаћинства погинули ратни борац) Министарство рада и борачко инвалидске заштите Оригинал / овјерена копија
Извод из МКР за малољетне чланове породичног домаћинства Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија
Доказ о уплати трошкова поступка Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси писмено путем обрасца који је прописан Упутством о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима о примјени закона и који се купује у књижари.