ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Берберовић, Самостални стручни сарадник за израду локацијских услова
Телефон: 059/272-620
E-мејл:
dusankaberberovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Локацијски услови су технички документ за добијање грађевинске дозволе за изградњу објекта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Закон о општем управном поступку, чл. 208. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/13); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 23, 29. и 49. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/16, 06/17 и 02/18); Одлука о одређивању накнаде за израду локацијских услова, припрему урбанистичко-техничких услова, исколчавања и вршења техничког прегледа објеката („Службени гласник Града Требиње“, бр. 03/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за издавање локацијских услова 20 КМ таксена марка
Накнада за припрему урбанистичко-техничких услова и издавање локацијских услова Индивидуални стамбени објекти до спратности П+1 50 КМ, индивидуални стамбени објекти спратности преко П+1 100 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти до спратности П+1 100 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти спратности преко П+1 200 КМ, објекти колективног становања до 400 m2 300 КМ, пословни објекти површине до 50 m2 100 КМ, пословни објекти површине до 100 m2 150 КМ, пословни објекти површине од 100 m2 до 400 m2 200 КМ, бензинске пумпе 500 КМ, куће за одмор 100 КМ, објекти инфраструктуре (саобраћај, енергетика, водовод, канализација, телекомуникације и сл) 300 КМ; реконструкција, доградња, надзиђивања и промјена намјене објекта 80 КМ, објекти из чл. 125. Закона о уређењу простора и грађења 40 КМ; изградња привремених пословних објеката 80 КМ. За измјену урбанистичко-техничких услова инвеститори плаћају 50% од утврђеног износа. Накнада за израду локацијских услова за објекте за које урбанистичко-техничке услове, односно стручно мишљење израђују правна лица овлаштена за израду просторно планске документације износи 50 КМ. 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107160, прималац: Одјељење за просторно уређење, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Намјена (изградња, надоградња, промјена намјене, реконструкција, доградња, столови, постављање привремених објектата или остало)
Локација
Мјесто
Број ЗК улошка
Локалитет
Катастарска општина
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
На наведеној локацији намјерава се сљедеће
Намјена објекта (индивидуални стамбени објекат до 3 етаже, помоћни објекат, објекат колективног становања, пословни објекат, стамбено-пословни објекат преко 3 етаже или остало)
Опис објекта
Габарити објекта
Основни радови
Спратност
Коментар
Облик својине (приватно или државно)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови (ако је урбанистичко-техничке услове радило овлаштено правно лице) Овлаштено правно лице Оригинал
Копија катастарског плана (не старија од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
ЗК извадак (не старији од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о легалности постојећег објекта (доградња, надоградња и промјена намјене објекта) Одјељење за просторно уређење Овјерена копија / копија
Идејни пројекат (за објекте за које не треба грађевинска дозвола) Овлаштено правно лице Оригинал
Сагласност на локацију ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на локацију „Мтел“ а.д. Бања Лука, ИЈ Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „Мтел“ а.д. Бања Лука, ИЈ Требиње (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност за прикључење објекта са условима прикључења на систем водоснабдијевања и канализациони систем Јавно предузеће за комуналну хидротехнику „Водовод“ а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЈП „Водовод“ а.д. Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност и услови или ограничења у смислу рјешавања начина одлагања чврстог отпада на локацији „Комунално“ а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „Комунално“ а.д. Требиње (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Водна сагласност, уколико је иста потребна у складу са законом ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина Оригинал Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“, уколико је иста потребна у складу са законом ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на локацију „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Доказ о уплати накнаде за израду урбанистичко техничке документацијe (странка доставља доказ о уплати по преузимању локацијских услова) Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До измјене важећег или доношења спроведбеног плана. Уколико у року од годину дана инвеститор не поднесе захтјев за грађевинску дозволу, прије подношења истог дужан је да тражи увјерење да издати локацијски услови нису промјењени.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац