ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/272-629
E-мејл:
urbanizam@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање градње инвеститору у складу са законом и важећим просторним документима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 124. и 127. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Закон о општем управном поступку, чл. 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 23, 24, 28. и 29. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/16, 06/17, 02/18); Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте („Службени гласник Града Требиње“, бр. 01/23); Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Града Требиње“, бр. 01/23)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Допринос за премјер и успоставу катастра некретнина 0,3% предрачунске цијене грађевинских радова 5550070022517643 Прималац: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Градска административна такса за издавање рјешења о одобрењу за грађење 0,3 промила од предрачунске вриједности грађевинско-занатских радова, с тим да такса не може износити мање од 20 КМ таксена марка или уплата на рачун: 5620088034545411 (ако је износ преко 100 КМ) Врста прихода: 722121, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње
Рента Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне површине стамбеног и пословног простора износи 1.356,30 КМ. I зона 6% просјечне коначне грађевинске цијене – 97,65 КМ/m2, II зона 5% просјечне коначне грађевинске цијене – 67,82 КМ/m2, III зона 4% просјечне коначне грађевинске цијене – 54,25 КМ/m2, IV зона 3% просјечне коначне грађевинске цијене- 40,69 КМ/m2, V зона 2% просјечне коначне грађевинске цијене – 27,13 КМ/m2, VI зона 1% просјечне коначне грађевинске цијене – 13,56 КМ/m2. 5620088034545411 Врста прихода: 721223, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта I зона 118,18 КМ/m2, II зона 109,74 КМ/m2, III зона 101,29 КМ/m2, IV зона 84,42 КМ/m2, V зона 67,54 КМ/m2, VI зона 50,65 КМ/m2. 5620088034545411 Врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње
Накнада за исколчавање објеката Индивидуални стамбени објекти до спратности П+1 80 КМ, индивидуални стамбени објекти спратности преко П+1 100 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти до спратности П+1 100 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти спратности преко П+1 100 КМ, објекти колективног становања до 400 m2 250 КМ, пословни објекти било које намјене површине до 50 m2 100 КМ, пословни објекти било које намјене површине до 100 m2 150 КМ, пословни објекти било које намјене површине од 100 m2 до 400 m2 150 КМ, бензинске пумпе 250 КМ, куће за одмор 80 КМ, објекти инфраструктуре (саобраћај, енергетика, водовод и канализација) 250 КМ, доградња објеката 40 КМ, објекти из члана 125. Закона о уређењу простора и грађења 40 КМ, изградња привремених пословних објеката 80 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107160, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Намјена (изградња, надоградња, доградња, промјена намјене, реконструкција или санација)
Локација
Мјесто
Број ЗК улошка
Катастарска општина
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
Намјена објекта (индивидуални стамбени објекат, индивидуални стамбено-пословни објекат, стамбено-пословни објекат вишепородичног становања, стамбени објекат вишепородичног становања, пословни објекат или остало)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је oдјељење издало након 2008. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о рјешеним имовинско-правним односима (ЗК извадак, и по потреби један од сљедећих докумената: уговор о концесији, уговор о јавно-приватном партнерству, уговор о заједничком улагању, уговор о закупу или праву служности) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове или уговорне стране Оригинал / овјерена копија Прибављање ЗК извадка по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Главни пројекат у 3 примјерка Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о ревизији (осим за индивидуалне стамбене и индивидуалне стамбено-пословне објекте бруто грађевинске површине мање од 200 м2) Овлаштено правно лице Оригинал
Рјешење о утврђеној накнади за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско са доказом о уплати накнаде Одјељење за привреду Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности од Одјељења за привреду (подносилац захтјева не плаћа додатну таксу/накнаду када се ради о документу који је странка већ прибавила)
Електроенергетска сагласност ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Водоводна сагласност Јавно предузеће за комуналну хидротехнику „Водовод“ а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЈП „Водовод“ а.д. Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на мјере заштите од пожара за стамбено-пословне и пословне објекте Полицијска управа Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Полицијском управом Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Водна дозвола, уколико је иста потребна у складу са законом ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина Оригинал Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Еколошка дозвола, уколико је иста потребна у складу са законом Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију или Одјељење за стамбено-комуналне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је издало Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Требиња (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“, уколико је иста потребна у складу са законом ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука Оригинал Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Доказ о уплати накнада Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 3 године од дана издавања
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац