ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/272-629
E-мејл:
urbanizam@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање инвеститору кориштење изграђеног објекта и његовo уплањење код надлежног органа.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 140. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/13)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за издавање рјешења о употреби објекта 0,3 промила од предрачунске вриједности грађевинско-занатских радова, с тим да такса не може износити мање од 20 КМ таксена марка или уплата на рачун: 5620088034545411 (ако је износ преко 100 КМ) Врста прихода: 722121, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње
Трошкови рада комисије за технички преглед (када је иста именована рјешењем органа) Индивидуални стамбени објекти, доградња и надоградња објеката 1,00 КМ/m2, индивидуални стамбено-пословни објекти 1,50 КМ/m2, пословни објекти односно простори до 50 m2 150 КМ, пословни објекти односно простори од 50 до 100 m2 200 КМ, пословни објекти односно простори преко 100 m2 2,00 КМ/m2, вишеспратни стамбени објекти 2,00 КМ/m2, вишеспратни стамбено-пословни објекти 2,50 КМ/m2, објекти из члана 125. Закона о уређењу простора и грађења 60 КМ, привремени пословни објекти 200 КМ, бензинске пумпе 0,50% инвестиционе вриједности објекта, објекти инфраструктуре (саобраћај, енергетика, птт, водовод и канализација) и околно уређење: до 100.000 КМ 0,60% од инвестиционе вриједности, од 100.000 до 200.000 КМ 0,50% од инвестиционе вриједности, од 200.000 до 500.000 КМ 0,40% од инвестиционе вриједности, од 500.000 до 1.000.000 КМ 0,30% од инвестиционе вриједности, преко 1.000.000 КМ 0,20% од инвестиционе вриједности, мостоградња, тунелоградња, бране 0,50% од инвестиционе вриједности, котловнице 600 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107160, прималац: Буџет Града Требиња
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Намјена објекта (индивидуални стамбени објекат, пословни објекат, стамбено пословни објекат или остало)
Локација
Мјесто
Број ЗК улошка
Катастарска општина
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
Број и датум издавања грађевинске дозволе
Правно лице које је радило техничку документацију
Правно лице које је радило ревизију техничке документације
Извођач радова
Надзорни орган
Број и датум уговора ангажованог надзорног органа
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је oдјељење издало након 2008. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Главни пројекат на основу ког је издато одобрење за грађење или два примјерка изведеног стања (уколико је исто потребно) Овлаштено правно лице Оригинал
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта са скицом РУГИП или овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Доказ о извршеном снимању подземних инсталација са скицом РУГИП или овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Противпожарна сагласност на изведено стање ако се ради о пословним објектима Полицијска управа Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Полицијском управом Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Изјава извођача радова са лиценцама (по фазама објекта) Извођач радова Оригинал / овјерена копија
Извјештај надзорног органа са лиценцама (по фазама објекта) Надзорни орган Оригинал / овјерена копија
Енергетски цертификат зграде (уколико је исти потребан у складу са Законом) Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Стручни налаз о мјерењу електро инсталација Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Водна дозвола, уколико је иста потребна у складу са законом ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност ЈП „Путеви Републике Српске“ на изведено стање, уколико је иста потребна у складу са законом ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Доказ о плаћеној накнади Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 за технички преглед објекта, 8 дана за извјештај стручне комисије и 5 дана за издавање употребне дозволе (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, или привремено код дозволе за пробни рад и привремених објеката.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац