ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Берберовић, Самостални стручни сарадник за израду локацијских услова
Телефон: 059/272-620
E-мејл:
dusankaberberovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Кориштење јавних површина.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Закон о општем управном поступку, чл. 208. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“, бр. 115/13); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 23, 29. и 49. („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/16, 06/17 и 02/18); Одлука о одређивању накнаде за израду локацијских услова, припрему урбанистичко-техничких услова, исколчавања и вршења техничког прегледа објеката („Службени гласник Града Требиње“, бр. 03/12); Одлука о комуналним таксама („Службени гласник Града Требиње“, бр. 02/18 – пречишћени текст)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за издавање локацијских услова 20 КМ таксена марка
Градска комунална такса – за постављање љетних башти испред угоститељских објеката, за постављање киоска, за постављање привремених тезги и за прекопавање јавних површина (обрачунава се у Одјељењу за стамбено-комуналне послове) За привремено заузимање дијела јавне површине испред пословног простора у сврху постављања столова и столица за љетну башту ради пружања угоститељских услуга плаћа се мјесечно по m2 – I зона 15 КМ, II зона 10 КМ, III – VI зона 8 КМ. Такса се плаћа у пуном износу за период од 15. априла до 15. октобра, а у осталим мјесецима износ се умањује за 70%. За постављање киоска плаћа се мјесечно по м 2 – I зона 8,5 КМ, II зона 7 КМ, III зона 5 КМ, IV зона 4 КМ, V зона 3 КМ, VI зона 2 КМ. За постављање привремених тезги за продају: сувенира, наочара, цвијећа, лутрије, бижутерије, сјеменки, кокица, кестења и сл. и постављање-излагање продајних артикала и рекламних реквизита испред трговачких и угоститељских објеката плаћа се комунална такса по m2 мјесечно како слиједи: I зона 30 КМ, II зона 20 КМ, III-VI зона 15 КМ. За извођење грађевинских радова који изискују раскопавање улица, плочника, паркова и других јавних површина плаћа се комунална такса дневно и то: 1) за радове на подземним и надземним инсталацијама и сличним објектима по m2 раскопане јавне површине (паркови, улице, тротоари) 5 КМ; 2. за заузимање јавне површине и тротоара за вријеме грађења 0,40 КМ по m2 5620088034545411 Врста прихода: 722314, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска комунална такса – за постављање реклама (обрачунава се у Одјељењу за стамбено-комуналне послове) За постављање плаката, реклама и рекламних паноа на јавним и другим површинама: 1) плакат по комаду дневно 1 KM, 2) покретни панои по комаду дневно 3 KM, 3) за објаве и огласе истакнуте на огласним таблама 1 КМ по објави дневно, 4) рекламни панои (неосвјетљени) мјесечно – до 1 m2 4 КМ, до 2 m2 5 КМ, 2-4 m2 6 КМ, 5) рекламни панои (свјетлећи) мјесечно – до 1 m2 једнострано 5 КМ, двострано 10 КМ, 1-2 m2 једнострано 15 КМ, двострано 20 КМ, 2-4 m2 једнострано 25 КМ, двострано 30 КМ, 6) билборди (несвјетлећи) мјесечно 4-8 m2 једнострано 40 КМ, двострано 60 КМ, преко 8 m2 једнострано 70 КМ, двострано 100 КМ, билборди (свјетлећи) мјесечно 4-8 m2 једнострано 50 КМ, двострано 80 КМ, 8 – 15 m2 једнострано 80 КМ, двострано 120 КМ, преко 15 m2 једнострано 100 КМ, двострано 150 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722318, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска комунална такса – за коришћење слободних јавних површина за кампове, шаторе и сл. За коришћење слободних површина за кампове, шаторе, забавне паркове, циркусе, картинг стазе, дјечије аутиће и друге објекте привременог карактера, плаћа се дневно комунална такса у износу 0,35 КМ/m2 5620088034545411 Врста прихода: 722391, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска комунална такса – за коришћење витрина ради излагања и продаје робе ван пословних просторија За коришћење витрина ради излагања и продаје робе ван пословних просторија плаћа се комунална такса по м 2 мјесечно: I зона 30 КМ, II зона 20 КМ, III-VI зона 15 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722317, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска комунална такса – за држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води За држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води плаћа се комунална такса у годишњем износу: пловно постројење са пратећим објектима 12.000 КМ, рибњаци и остали објекти на води 1 КМ/m2 5620088034545411 Врста прихода: 722392, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска комунална такса – за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води плаћа се по м 2 годишње: I зона 40 КМ, II зона 20 КМ, III-VI зона 16 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722394, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Градска комунална такса – за резервацију паркинг мјеста За резервацију паркинга плаћа се: за правна лица 100 КМ/мјесечно, за физичка лица 80 КМ/мјесечно 5620088034545411 Врста прихода: 722319, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиња, општина: 107
Накнада за припрему урбанистичко-техничких услова и издавање локацијских услова За постављање столова за љетње баште 50 КМ, за постављање штандова фрижидера за сладолед и сл. 30 КМ, за постављање киоска 50 КМ, за објекте из члана 125. Закона 40 КМ 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107160, прималац: Одјељење за просторно уређење, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Намјена (изградња, надоградња, промјена намјене, реконструкција, доградња, столови, постављање привремених објектата или остало)
Локација
Мјесто
Број ЗК улошка
Локалитет
Катастарска општина
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
На наведеној локацији намјерава се сљедеће
Намјена објекта (индивидуални стамбени објекат до 3 етаже, помоћни објекат, објекат колективног становања, пословни објекат, стамбено-пословни објекат преко 3 етаже или остало)
Опис објекта
Габарити објекта
Основни радови
Спратност
Коментар
Облик својине (приватно или државно)
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана (не старије од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Доставља се само када се захтјев подноси први пут. Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
ЗК извадак (не старији од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Доставља се само када се захтјев подноси први пут. Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на локацију (потребно у случају постављања новог киоска) ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Претходно издати локацијски услови (када се поново подноси захтјев) Одјељење за просторно уређење Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Доказ о уплати накнаде за израду урбанистичко техничке документацијe (странка доставља доказ о уплати по преузимању локацијских услова) Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Привремено, најдуже до 1 годину
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац