ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душанка Берберовић, Самостални стручни сарадник за израду локацијских услова
Телефон: 059/272-620
E-мејл:
dusankaberberovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Измјена урбанистичко-техничких услова.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 59. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Закон о општем управном поступку, чл. 208. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/13); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 23, 29. и 49. (“Службени гласник Града Требиње”, бр. 02/16, 06/17 и 02/18); Одлука о одређивању накнаде за израду локацијских услова, припрему урбанистичко-техничких услова, исколчавања и вршења техничког прегледа објеката (“Службени гласник Града Требиње”, бр. 03/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за издавање локацијских услова 20 КМ таксена марка
Накнада за припрему урбанистичко-техничких услова и издавање локацијских услова За измјену урбанистичко-техничких услова инвеститори плаћају 50% од утврђеног износа: индивидуални стамбени објекти до спратности П+1 50 КМ, индивидуални стамбени објекти спратности преко П+1 100 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти до спратности П+1 100 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти спратности преко П+1 200 КМ, објекте колективног становања до 400 m2 300 КМ, пословни објекти површине до 50 m2 100 КМ, пословни објекти површине до 100 m2 150 КМ, пословни објекти површине од 100 m2 до 400 m2 200 КМ, бензинске пумпе 500 КМ, куће за одмор 100 КМ, објекти инфраструктуре (саобраћај, енергетика, водовод, канализација, телекомуникације и сл) 300 КМ; реконструкција, доградња, надзиђивања и промјена намјене објекта 80 КМ, објекти из чл. 125. Закона о уређењу простора и грађења 40 КМ; постављање столова за љетње баште 50 КМ, постављање штандова фрижидера за сладолед и сл. 30 КМ, постављање киоска 50 КМ изградњу привремених пословних објеката 80 КМ. Накнада за израду локацијских услова за објекте за које урбанистичко-техничке услове, односно стручно мишљење израђују правна лица овлаштена за израду просторно планске документације износи 50 КМ. 5620088034545411 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0107160, прималац: Одјељење за просторно уређење, општина: 107
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Намјена (изградња, надоградња, промјена намјене, реконструкција, доградња, столови, постављање привремених објектата или остало)
Локација
Мјесто
Број ЗК улошка
Катастарска општина
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
Број и датум издатих локацијских услова
Образложење измјене која се тражи
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови на које се захтјев односи Одјељење за просторно уређење Копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је oдјељење издало након 2008. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Урбанистичко-технички услови (ако је урбанистичко-техничке услове радило овлаштено правно лице) Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Доказ о уплати накнаде за израду урбанистичко техничке документацијe (странка доставља доказ о уплати по преузимању локацијских услова) Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До измјене важећег или доношења спроведбеног плана. Уколико у року од годину дана инвеститор не поднесе захтјев за грађевинску дозволу, прије подношења истог дужан је да тражи увјерење да издати локацијски услови нису промјењени.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац