ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/272-629
E-мејл:
urbanizam@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање градње инвеститору у складу са законом и важећим просторним документима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 124. и 127. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Закон о општем управном поступку, чл. 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. 23, 24, 28. и 29. (“Службени гласник Града Требиње”, бр. 02/16, 06/17, 02/18); Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте (“Службени гласник Града Требиње”, бр. 02/18); Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (“Службени гласник Града Требиње”, бр. 02/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Допринос за премјер и успоставу катастра некретнина (плаћа се само ако се повећава инвестициона вриједност) 0,3% предрачунске цијене грађевинских радова 5550070022517643 Прималац: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Градска административна такса за издавање рјешења о одобрењу за грађење 0,3 промила од предрачунске вриједности грађевинско-занатских радова, с тим да такса не може износити мање од 20 КМ таксена марка или уплата на рачун: 5620088034545411 (ако је износ преко 100 КМ) Врста прихода: 722121, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње
Рента (плаћа се само ако се повећава корисна површина) Просјечна коначна грађевинска цијена m2 корисне површине стамбеног и пословног простора износи 983,60 КМ. I зона 6% просјечне коначне грађевинске цијене – 59,02 КМ/m2, II зона 5% просјечне коначне грађевинске цијене – 49,18 КМ/m2, III зона 4% просјечне коначне грађевинске цијене – 39,34 КМ/m2, IV зона 3% просјечне коначне грађевинске цијене- 29,51 КМ/m2, V зона 2% просјечне коначне грађевинске цијене – 19,67 КМ/m2, VI зона 1% просјечне коначне грађевинске цијене – 9,83 КМ/m2. 5620088034545411 Врста прихода: 721223, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње
Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта (плаћа се само ако се повећава корисна површина објекта) I зона 100,70 КМ/m2, II зона 82,93 КМ/m2, III зона 69,03 КМ/m2, IV зона 50,24 КМ/m2, V зона 38,37 КМ/m2, VI зона 27,50 КМ/m2. 5620088034545411 Врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999, прималац: Буџет Града Требиње
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/ назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Намјена (изградња, надоградња, доградња, промјена намјене, реконструкција или санација)
Локација
Мјесто
Број ЗК улошка
Катастарска општина
Број парцеле (стари премјер)
Број парцеле (нови премјер)
Намјена објекта (индивидуални стамбени објекат, индивидуални стамбено-пословни објекат, стамбено-пословни објекат вишепородичног становања, стамбени објекат вишепородичног становања, пословни објекат или остало)
Број и датум издате грађевинске дозволе
Измјена која се тражи
Разлог за измјену
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Водоводна сагласност (само ако се повећала корисна површина објекта) Јавно предузеће за комуналну хидротехнику “Водовод” а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЈП “Водовод” а.д. Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Електроенергетска сагласности (само ако се повећала корисна површина објекта) ЗП “Електро-Херцеговина” а.д. Требиње Оригинал Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП “Електро-Херцеговина” а.д. Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Ревидован главни пројекат (осим за индивидуалне стамбене објекте бруто површине до 200 м2) Овлаштено правно лице Оригинал
Грађевинска дозвола (доставља се само када се мијења власник, а пројекат остаје исти) Одјељење за просторно уређење Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је oдјељење издало након 2008. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
Доказ о уплаћеним накнадама Пошта / Банка Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 3 године од дана издавања
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац