ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, грађевинарство
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
urbanizam.trebinje@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација бесправно изграђених објеката, по захтјеву странке
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Сл. гл. РС бр. 62/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за рјешавање по захтјеву 20 КМ таксена марка
Градска административна такса за издавање рјешење 0,3 % од вриједности грађевниских и занатских радова 5620088034545411
Накнада за трошкове уређења грађевинског земљишта У складу са Одлуком о утврђивању основице за обрачун ренте 5620088034545411
Накнада за погодности грађевинског земљишта – рента У складу са Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта 5620088034545411
Накнада за легализацију 20% од обрачунатог износа трошкова уређења и ренте 5620088034545411
Допринос за премјер и успоставу катастра непокретности 0,3% предрачунске цијене грађевинских радова 5550070022517643
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име подносиоца захтјева
Име родитеља подносиоца захтјева
Презиме подносиоца захтјева

Адреса подносиоца захтјева

Контакт телефон подносиоца захтјева

Подаци о локацији објекта
Подаци о објекту (намјена, величина-хоризонтални и вертикални габарити)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана (не старије од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија
ЗК извадак (не старији од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија
Грађевинска дозвола (ако је таква дозвола била издата) Орган надлежан у вријеме издавања грађевинске дозволе Оригинал / овјерена копија
Доказ о легалности постојећег објекта (уколико је ријеч о нелегалној доградњи, надоградњи или промјени намјене постојећег објекта) Орган надлежан у вријеме издавања грађевинске и употребне дозволе Оригинал / овјерена копија
Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта Овлаштено лице за послове премјера и катастра непокретности Оригинал / овјерена копија
Доказ – потврду о статусу за инвеститоре који имају право на субвенцију Надлежни орган – Одјељење за борачко инвалидску заштиту и Центар за социјални рад Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана од комплетирања документације
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Вријеме важења правног основа за легализацију
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац