ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, грађевинарство
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
urbanizam.trebinje@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација бесправно изграђених објеката, по захтјеву странке
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Сл. гл. РС бр. 62/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за рјешавање по захтјеву 20 КМ таксена марка
Накнада за припрему урбанистичко-техничких услова и издавање локацијских услова У складу са Одлуком о одређивању накнаде за израду локацијских услова, припрему урбанистичко техничких услова,исколчавања и вршења техничког прегледа објеката 5620088034545411
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име подносиоца захтјева
Име родитеља подносиоца захтјева
Презиме подносиоца захтјева
Адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Подаци о локацији објекта (мјесто, број ЗК улошка, број парцеле)
Подаци о објекту (намјена, величина-хоризонтални и вертикални габарити)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Стручно мишљење и урбанистичко-технички услови Овлаштено правно лице Оригинал
Копија катастарског плана (не старија од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија
ЗК извадак (не старији од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија
Доказ о легалности постојећег објекта (уколико је ријеч о нелегалној доградњи,надоградњи или промјени намјене постојећег објекта) Орган надлежан у вријеме изадавња грађевинске и употребне дозволе Оригинал / овјерена копија
Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта Овлаштено лице за послове премјера и катастра непокретности Оригинал / овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана од комплетирања документације
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Вријеме важења правног основа за легализацију
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац