ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/272-629
E-мејл:
urbanizam@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Безбједно уклањање објеката без угрожавања јавне сигурности и других објеката.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 149. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15 и 03/16); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на рјешење 10 КМ таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме / Назив фирме
Име
Име родитеља
Адреса
Контакт телефон
Опис захтјева
Локација објекта који се уклања
Намјена објекта
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о власништву (ЗК извадак) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности након потписивања споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Пројекат уклањања објекта (осим за помоћне објекте, индивудуалне стамбене и стамбено-пословне објекте бруто површине до 400 m2) Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Процјена утицаја на животну средину Овлаштено правно лице Оригинал / овјерена копија
Водоводна сагласност Јавно предузеће за комуналну хидротехнику „Водовод“ а.д. Требиње Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЈП „Водовод“ а.д. Требиње (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Електроенергетска сагласност ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
ПТТ сагласност „Мтел“ а.д. Бања Лука, ИЈ Требиње Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „Мтел“ а.д. Бања Лука, ИЈ Требиње (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац