ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Мисита, Самостални стручни сарадник за привреду – координатор и Жана Мијатовић, Виши стручни сарадник за приватно предузетништво
Телефон: 059/273-476 и 059 273-460, локал 141
E-мејл:
stojanka.misita@trebinje.rs.ba и zana.mijatovic@trebinje.rs.ba

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање испуњености услова и издавање рјешења о регистрацији предузетника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, чл. 21. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, чл. 6. („Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/17); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, бр. 53/14); Правилник о занатским дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 46/13, 98/14); Уредба о предузетничким дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 25/15); Правилник о дјелатностима за које није потребан пословни простор („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/12); Правилник о дјелатностима које се могу обављати сезонски („Службени гласник Републике Српске“, бр. 63/12); Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 08/14); Одлука о радном времену трговинских, занатских, услужних и других објеката и дјелатности на подручју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, бр. 06/13, 04/17, 08/17 и 03/18); Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Требиња“, бр. 01/12, 06/12, 07/12, 01/13, 09/13, 04/15); Oдлукa о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, бр. 03/13); Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Требиње („Службени гласник Града Требиња“, бр. 08/09, 01/17); Одлука о начину, организацији и условима за вршење такси превоза на подручју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, бр. 12/17); Одлука о успостављању градског и приградског превоза на подручју града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, бр. 01/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса на рјешење За обављање самосталне угоститељске дјелатности са правом точења алкохола 30 КМ, за обављање самосталне угоститељске дјелатности без права точења алкохола 20 КМ; за обављање занатске дјелатности 20 КМ, за обављање трговачке дјелатности 30 КМ, за обављање професионалне дјелатности 25 КМ, за одобрење којим се стиче право вршења допунске или додатне дјелатности 30 КМ, за одобрење на основу којег се стиче право вршења пољопривредних дјелатности 10 КМ, за обављање аутопревозничке дјелатности: до 2 тоне 20 КМ, од 2 до 5 тона 25 КМ, више од 5 тона 20 КМ, за обављање ауто-такси дјелатности 20 КМ. таксена марка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Предмет захтјева
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Име и презиме
ЈМБ
Сврха промјене
Лични подаци о предузетнику
Пословно име
Подаци о сједишту
Начин обављања дјелатности
Дјелатност предузетника
Лични подаци о пословођи и овлашћења
Издвојени пословни простор
Подаци о издвојеном пословном простору
Дјелатност у издвојеном пословном простору
Лични подаци о пословођи издвојеног пословног простора и овлашћење
Престанак рада издвојеног пословног простора
Престанак обављања дјелатности предузетника
Трајни престанак
Привремени престанак
Приложена документација
Напомена
Подаци о подносиоцу захтјева
Начин преузимања акта
Мјесто и датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или пасош за страног држављанина МУП РС или надлежни орган матичне државе Овјерена копија
Доказ да правоснажном одлуком надлежног органа није изречена мјера забране обављања дјелатности Основни суд Требиње Оригинал / овјерена копија
Доказ да нема доспјелих а неизмирених пореских обавеза Пореска управа ПЈ Требиње Оригинал / овјерена копија
Љекарско увјерење (за регистрацију превозничке и ауто-такси дјелатности) Надлежна здравствена установа Оригинал / овјерена копија
Диплома КВ возача најмање 3. степен образовања саобраћајне струке или најмање 4. степен образовања саобраћајне струке друмског смјера (за регистрацију превозничке и ауто-такси дјелатности) Надлежна образовна установа Овјерена копија
Саобраћајна дозвола (за регистрацију ауто-такси дјелатности) МУП РС Овјерена копија
Потврда о исправности и опремљености возила (за регистрацију ауто-такси дјелатности) Станица техничког прегледа Оригинал / овјерена копија
Уговор о ортаклуку (код регистрације ортачке радње) Уговорне стране Оригинал / овјерена копија
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева)
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац