ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за управне послове из области грађења
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, грађевинарство
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Марина Јелачић, Самостални стручни сарадник за грађевинске и употребне дозволе
Телефон: 059/273-360
E-мејл:
urbanizam.trebinje@gmail.com
СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Легализација бесправно изграђених објеката, по захтјеву странке
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Сл. гл. РС бр. 62/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса за рјешавање по захтјеву 20 КМ таксена марка
Градска административна такса за издавање рјешења 0,3% од вриједности грађевинских и занатских радова 5620088034545411
Накнада за трошкове уређења грађевинског земљишта У складу са Одлуком о утврђивању основице за обрачун ренте 5620088034545411
Накнада за погодности грађевинског земљишта – рента У складу са Одлуком о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевиснког земљишта 5620088034545411
Накнада за легализацију 20% од обрачунатог износа трошкова уређења и ренте 5620088034545411
Допринос за премјер и успоставу катастра непокретности 0,3% и предрачунске цијене грађевинских радова 5550070022517643
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име подносиоца захтјева
Име родитеља подносиоца захтјева
Презиме подносиоца захтјева
Адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон подносиоца захтјева
Подаци о локацији објекта (мјесто, број ЗК улошка, број парцеле)
Подаци о објекту (намјена,величина-хоризонтални и вертикални габарити)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Накнадни локацијски услови Одјељење за просторно уређење Оригинал / овјерена копија
ЗК извадак (не старији од годину дана) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија
Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправног изграђеног објекта Овлаштено лице за послове премјера и катастра непокретности Оригинал
Главни пројекат изведеног стања Овлаштено правно лице Оригинал
Извјештај о ревизији техничке документације Овлаштено правно лице Оригинал
Доказ – потврду о статусу за инвеститоре који имају право на субвенцију Надлежни орган-Одјељење за борачко инвалидску заштиту и Центар за социјални рад Оригинал/овјерена копија
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана од комплетирања документације
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Вријеме важења правног основа за легализацију
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац